છું હું

Published by at 5:00 am under Poems

ભીડ ભરેલો ભરચક છું હું
કોલાહલની છાલક છું હું
ઘડિયાળોની ટકટક છું હું
આ નગરની વાચાળે.

એકાંતે અટવાતો ચાલું
મારાથી અકડાતો ચાલું
હું જ મને અથડાતો ચાલું
આ સફરની વાચાળે.

-મનોજ ખંડેરિયા

4 responses so far

4 Responses to “છું હું”

 1. jitu Rathod says:

  This was treasure of Manoj Khanderia.Do you any more collcetion of his creation ??It is impossible to say which is better than the other one .

 2. Ankit Ramani says:

  Nihsasa ni Chadar hu kadi vanto nathi,
  Veran na Mantro hu kadi bhanto nathi,
  Vasanto ma Rakhyo 6e,Viaswas me Kayam
  Tutela Ful hu kadi vinto nathi…..

 3. Bhavesh N. Pattni says:

  કોઈક મનોજભાઈનેી કવિતા ‘શાહમ્રુગો’ પોસ્ટ કરો ને please – મારેી પાસે એનુઁ audio recording હતુઁ

Leave a Reply