જેવું લાગે છે

Published by at 11:12 pm under Poems

વૃક્ષ ઊભું યાદ જેવું લાગે છે
કોઇ લીલા સાદ જેવું લાગે છે.
કેમ ફૂલો ભરવસંતે આથમતાં ?
બાગમાં વિખવાદ જેવું લાગે છે.
સાવ ઓચિંતા ફૂટ્યાં તૃણો બેહદ,
માટીમાં ઉન્માદ જેવું લાગે છે.
આમ તો ખાલીપણું રડ્યા કરતું,
જે નગારે નાદ જેવું લાગે છે.
ભયસૂચક થઇ આ સપાટી સ્મરણોની
ક્યાંક બહુ વરસાદ જેવું લાગે છે.

One response so far

One Response to “જેવું લાગે છે”

  1. N K Pathak says:

    one of the best Poet who wrote every word from the heart and its expression so clearly defined Hats off to Late Kavi Manoj Khanderia
    N K Pathak

Leave a Reply