વિકલ્પ નથી

Published by at 11:36 pm under Poems

બધાનો હોઇ શકે, સત્યનો વિકલ્પ નથી;
ગ્રહોની વાત નથી, સૂર્યનો વિકલ્પ નથી.

પાતાળે શાખ વધી, મૂળ સર્વ આકાશે,
અમારા બાગના આ વૃક્ષનો વિકલ્પ નથી.

હજારો મળશે મયૂરાસનો કે સિંહાસન,
નયનનાં આંસુજડિત તખ્તનો વિકલ્પ નથી.

લડી જ લેવું રહ્યું મારી સાથે ખુદ મારે,
હવે તો દોસ્ત, આ સંઘર્ષનો વિકલ્પ નથી

કપાય કે ન બળે, ના ભીનો વા થાય જૂનો,
કવિનો શબ્દ છે, એ શબ્દનો કોઇ વિકલ્પ નથી.

પ્રવાહી અન્ય ન ચાલે ગઝલની રગરગમાં,
જરૂરી રક્ત છે ને રક્તનો વિકલ્પ નથી.


http://tahuko.com/?p=8513

8 responses so far

8 Responses to “વિકલ્પ નથી”

 1. sudhir "radhai" says:

  sir 4 this creation heads off to u, “nayan na aansu jadit takht no koi vakalp nathi.” umda.

  kanto se hai “radhai”,har phool mehfooz warna,
  aire-gaire hath bhi hote, phoolo ki gardan par.”

 2. mittal says:

  અદભુત્………..

 3. mamta dave says:

  ક્યા બાત હે

 4. asma says:

  લડી જ લેવું રહ્યું મારી સાથે ખુદ મારે,
  હવે તો દોસ્ત, આ સંઘર્ષનો વિકલ્પ નથી

  વાહ્!!

 5. rushikesh parekh says:

  I was taught this poem in school as part of 8th grade syllabus.
  Its one of the best ideas to have touched me to the core of my soul .
  I later learnt of something Henry David Thoreau once quoted
  ” Rather than love, than money, than fame, give me truth ”
  I immediately thought of this ghazal.
  Kavi shri as i was taught to address every poet in school, loves his words and his ghazals .
  Hidden meanings of “urdhvamulam” and description of soul from gita for kavi’s words proves that to Manoj ghazal is “pranvayu”.
  My greatest regrets of life would be to never have met this legendary ghazalkar.
  “Aayana ni jem hun toh ubhi ti chup
  gayu marama koi jara joine !”

  Thanks to publishers for doing this. We shall be forever indebted.

 6. Dhumketu Trivedi says:

  મનોજભાઈ નો જ વિકલ્પ નથી …કેમ .”..કોઈ કહેતું નથી .”..!

 7. Storm says:

  Thanks for the inhtgsi. It brings light into the dark!

 8. Shailesh pandya says:

  Vah.. Sadyant sunder

Leave a Reply